Študijné programy na MTF STU v Trnave

Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Programovanie v C, visual C a C#, databázy, počítačové siete, programovanie PLC, automatizované riadenie, MATLAB....


Mechatronika v technologických zariadeniach

Dizajn, virtual prototyping, numerické simulácie, analýza a optimalizácia, rapid prototyping, CAD a virtuálne simulačné modely, programovanie PLC...

Počítačová podpora výrobných technológií

CAD, CAM, CAQ, CAA, plošné 
a objemové 3D modelovanie, 3 a 5-osové obrábanie, aditívna výroba, 3D optické a laserové skenovanie...

 

Výrobné zariadenia a systémy

Robotické výrobné systémy, CAD dizajn a konštrukcia, digitálne plánovanie a projektovanie, programovanie PLC a priemyselných robotov, pneumatika, virtuálna realita...

Výrobné technológie

Obrábanie, tvárnenie, zváranie, zlievanie, progresívne metódy, CAD, CAM...

Priemyselné manažérstvo

Kvalita, personálna práca 
a priemyselný manažment, Industry 4.0, logistika, optimalizácia procesov, riadenie výroby, ekonómia...

Integrovaná bezpečnosť

Environmentálne, bezpečnostné 
a požiarne inžinierstvo, požiarno-výbuchové charakteristiky, analýza rizík, analýza zložiek životného prostredia


Materiálové inžinierstvo

Je najlepší štart, ak Ťa zaujímajú supravodiče, nanomateriály či dizajn nových materiálov, pretože niekde treba začať. Kovy, plasty a kompozity pre priemysel...

Na podanie prihlášky ti zostáva...

0
0
Years
:
7
6
0
Dní
:
0
8
Hodín
:
3
4
Minút
:
4
5
Sekúnd
:
0
0
1
0
0
Items

Sorry, the time is up.

prihláška