Bc. študijný program

Mechatronika v technologických zariadeniach

Tento študijný program je orientovaný na navrhovanie technologických zariadení novej generácie, robotických systémov a komplexných výrobných systémov. Mechatronika je považovaná za odbor budúcnosti, ktorý je spojený s inteligentnými zariadeniami a s prechodom na koncept Industry 4.0. V súčasnom priemysle sú dlhodobo žiadaní odborníci, ktorí sú schopní riešiť problémy z oblasti mechatroniky, so znalosťou konštruovania, aplikovanej mechaniky, elektroniky, informatiky a automatizácie výroby.

Image from Freepik

podaj si prihlášku
čo je obsahom tohto študijného programu

Čo sa naučíš?

Naučíš sa navrhovať mechatronické technologické zariadenia a systémy. 
Naučíš sa programovať riadiace prvky a systémy na báze PLC, embedded systémov a riadiace systémy robotov.
Naučíš sa aplikovať princípy merania fyzikálnych veličín a spracovania nameraných údajov pre potreby riadenia výrobných liniek a technologických zariadení.
Naučíš sa navrhovať  pohony  a senzorické systémy používané v automatizovaných výrobných linkách manipulačnej a dopravnej technike.
Naučíš sa tvorivo využívať CAD/CAM/CAE systémy pre návrh, modelovanie a analýzu mechatronických sústav.

Image from Freepik

Ako budem rozchytaný po absolvovaní štúdia?

Kde sa môžem uplatniť?

Absolvent bakalárskeho štúdia je pripravený na výkon činností v rámci širokej škály povolaní, ako sú projektant mechatronických systémov, verifikačný a validačný špecialista pre mechatronické systémy, vývojový konštruktér, technický pracovník konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru v oblasti mechatroniky, robotiky, elektrotechniky, elektroniky, počítačového konštruovania a počítačom riadených výrobných technológií, skúšobný a servisný technik v uvedených oblastiach, samostatný technik meracej a regulačnej techniky, PLC programátor, elektrotechnik automatizačnej techniky, pracovník technickej kontroly, manažér zabezpečenia kvality, projektový manažér v oblasti IKT, aplikačný programátor alebo tester, programátor riadiacich systémov a pod.   

Image from Freepik

25 750

úspešných absolventov

1 953,-

priemerná mzda absolventa

9 %

študentiek

2 250,-

max štipko ročne

Nadväzujúce študijné programy (Ing.)

Po úspešnom ukončení študijných programov Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle (Bc.) alebo Mechatronika v technologických zariadeniach (Bc.) môžeš plynulo nadviazať na inžinierske štúdium. Môžeš si vybrať napr. ​študijný program Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle (Ing.)ktorý podľa portálu trendyprace.sk získal 100 bodov z možných 100, a je to v poradí druhý najperspektívnejší odbor z TOP 25 Odborov vzdelania s najvyšším uplatnením. V porovnaní s ostatnými existuje až 82% pravdepodobnosť, že sa absolvent po ukončení inžinierskeho stupňa zamestná v odbore a až 92% perspektívnosť samotného odboru do budúcna. Absolvent má podľa portálu trendyprace.sk až 93% pravdepodobnosť zamestnania sa. Podľa portálu uplatnenie.sk majú absolventi tohto študijného programu 0% nezamestnanosť už prvý mesiac po štátniciach, t.j. všetci absolventi majú prácu akonáhle získajú titul, čo v praxi znamená aj to, že množstvo študentov má regulárne zamestnanie už počas štúdia. 

Ako to u nás vyzerá v labákoch

3D prehliadka

Naši partneri

Chcem si podať prihlášku...

prihláška