Výhody štúdia na Materiálovo-technologickej fakulte STU so sídlom v Trnave - MTF STU 

Slovenská technická univerzita v Bratislave je najlepšia slovenská univerzita v oblasti zamestnania jej absolventov. Vyplýva to z jej postavenia v svetovom rebríčku QS Graduate Employability Rankings 2022, kde sme sa ako jediní zo Slovenska uplatnili medzi 550 hodnotenými svetovými univerzitami.

STU je najlepšia technická univerzita na Slovensku aj podľa Profesia.sk, ktorá každoročne zverejňuje štatistiky záujmu firiem o absolventov slovenských vysokých škôl, pričom STU dominuje na prvej priečke slovenských technických vysokých škôl dlhodobo už niekoľko rokov v rade za sebou. 

MTF STU je jednou zo siedmich fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ako jediná sídli v Trnave. MTF STU poskytuje vzdelanie na všetkých troch stupňoch VŠ vzdelávania (Bc., Ing. a PhD.).

Technické vzdelanie hýbe svetom

Ako rodič chcete pre svoje dieťa to najlepšie. Získať to najlepšie nebýva vždy to najjednoduchšie, vo finále to však prinesie želaný efekt a tým je napríklad spokojná budúcnosť, pričom si Vaše dieťa bude môcť naozaj vyberať spomedzi zamestnávateľov a nikdy nebude mať núdzu o ponuky práce.

Skvelé uplatnenie v praxi

Podľa trendyprace.sk, až 98% našich absolventov má prácu do 2 mesiacov od štátnic, pravda je však taká, že mnohí získajú job, ešte počas štúdia. V rámci spolupráce s praxou sa firmy doslova predbiehajú, aby u nich študenti vypracúvali diplomovú prácu, nezriedka sa stane, že ponúknu diplomantovi aj JOB.

Zamestnanie vo vyštudovanom odbore

Šikovní študenti majú kopec príležitostí zamestnať sa v odbore, dokonca si počas štúdia privyrábajú v odbore u budúceho zamestnávateľa. Podľa portálu trendy práce existuje u 4 z 8 študijných programov viac ako 90 % perspektívnosť týchto odborov do budúcna. Viac nájdete v časti Prognózy TU. 

Najnižšia miera nezamestnanosti

Absolventi STU majú najnižšiu mieru nezamestnanosti zo všetkých verejných vysokých škôl na Slovensku aj podľa CVTI, ktorý spracúva dáta poskytnuté UPSVaR. Nezamestnanosť sa pohybovala v roku 2020 na úrovni 2,11%. Nižšiu mieru dosiahla už len VŠVU Bratislava (1,99%).

Titul z TOP technickej univerzity

STU je najlepšia technická univerzita na Slovensku aj podľa Profesia.sk, ktorá každoročne zverejňuje štatistiky záujmu firiem o absolventov slovenských vysokých škôl, pričom STU dominuje na prvej priečke slovenských technických vysokých škôl dlhodobo už niekoľko rokov v rade za sebou.

Bezplatné
štúdium

Štúdium je  štandardnej dĺžke  bezplatné (to znamená, že ak si študent plní povinnosti a neopakuje ročník napr. kvôli nespraveným skúškam, alebo ak ešte neštudoval inú VŠ v SR bude študovať zadarmo). Platí  to aj pre kombinovanú formu (náhrada za externé štúdium), a je vhodná pre zamestnaných. 

Široká ponuka študijných programov

Na MTF STU si môže Vaše dieťa vybrať z 8-mich študijných programov v 5-tich oblastiach. Študovať možno aplikovanú informatiku, automatizáciu, mechatroniku, počítačovú podporu výrobných technológií, výrobné technológie, manažment, kvalitu produkcie a personálnu prácu, materiály alebo integrovanú bezpečnosť (požiarnu, bezpečnostnú alebo environmentálnu).

Finančná 
podpora

Každý rodič sa môže obávať toho, koľko ho bude stáť štúdium jeho detí na vysokej škole. Ak študent dosahuje kvalitné výsledky a zapája sa do rôznych aktivít na škole, môže ročne získať až 2 250,- Eur. Vrcholoví športovci môžu taktiež získať štipendium. Existujú však aj sociálne štipendiá, prípadne je možné požiadať o bezúročnú pôžičku, ktorú študent začne splácať až po ukončení štúdia. 

Sociálne 
zázemie

Študent, ktorý včas podá žiadosť dostane ubytovanie na zrekonštruovanom internáte (58-68,- Eur za mesiac), ktorý je v areály školy. Je tam jedáleň, teplé obedy (5 druhov jedál s dotáciou od štátu, sú teda lacnejšie). Náklady na život v meste Trnava sú nižšie ako v Bratislave v Trnave je všade dostupná pešou chôdzou (zo stanice 10 minút), v meste sa nachádza množstvo pracovných príležitostí. 

25 210

úspešných absolventov

1 947,-

priemerná mzd​​a 

31 %

študentiek

2 250,-

max štipendium ročne

Uplatniteľnosť absolventov 
v odbore

Nájsť si prácu v odbore, ktorý bol vyštudovaný, je nepochybne pre absolventa ideálny stav. Podľa portálu trendypáce.sk sa v najväčšej miere sa uplatňujú v odbore vzdelania absolventi zdravotníckych odborov vzdelania (90%) a technických vied a náuk I. (60%). K tejto skupine patria napr. strojárstvo, informačné a komunikačné technológie, elektrotechnika či technická a aplikovaná chémia.

V najmenšej miere pracujú vo vyštudovanom odbore vzdelania absolventi z oblasti poľnohospodárstva a lesníctva (25%) a z oblasti umeleckých smerov (44%). Konkrétne sú to absolventi odborov ako získavanie a spracovanie zdrojov, geoturizmus, filozofia, sociológia, kulturológia, aplikovaná etika, mediamatika a kultúrne dedičstvo, krajinárstvo, získavanie a spracovanie zemských zdrojov. 

To, či absolvent bude pracovať v odbore, v ktorom vyštudoval závisí od viacerých faktorov. Dominujú však dva najzásadnejšie, a to aká je ponuka pracovných miest v danom odbore na pracovnom trhu a v danom regióne, a to aká je ponúkaná mzda, za takéto pracovné pozície. Celkovo nedostatok pracovných miest s adekvátnym ohodnotením môže následne vyústiť aj do situácie, kedy absolvent VŠ do 5 rokov od ukončenia štúdia pracuje na stredoškolskej pozícii. V r. 2020 to bolo až 27% absolventov. Pri voľbe vysokej školy je preto dôležité pozerať aj na perspektívu uplatniteľnosti v danom odbore a v danom regióne, miery nezamestnanosti absolventov daného odboru, ale aj na ponúkané platy.

Image from Freepik